top of page

Intern reglement

​Lidmaatschap

 1. Door de toetreding tot Hondenschool Sloeber vzw Kontich aanvaardt elke cursist, zonder enig voorbehoud of beperking, alle bepalingen van het intern reglement, eveneens alle bepalingen vermeld in de statuten. Deze goedkeuring volgt enerzijds uit het betalen van het lidgeld en anderzijds uit het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Door toetreding tot de vereniging en het aanvaarden van reglement en statuten, ontzegt elk lid zich elke daad en/of nalatigheid die nadelig zou kunnen zijn voor het ​​aanzien of de eer van hem persoonlijk, van andere leden of van de club.

 2. Onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid is het lidgeld terugvorderbaar.

 3. Cursisten moeten minstens 16 jaar oud zijn.

 4.  Bestuursleden, lesgevers en toog- en andere medewerkers worden niet bezoldigd. Zij kunnen geen enkele financiële vergoeding of vergoeding in natura eisen van de hondenschool. Iedereen werkt dus op vrijwillige basis. Wij eisen daarom van iedereen respect en begrip voor onze medewerkers.

 5. Het is bestuursleden, lesgevers of andere medewerkers verboden geld aan te nemen van cursisten, ook niet privé. Zij mogen ook geen les geven in andere hondenscholen zonder toelating van het bestuur.

 6. Met betrekking tot de wet op de privacy (GDPR) garandeert Hondenschool Sloeber vzw dat alle geregistreerde informatie enkel gebruikt wordt voor interne doeleinden.

Verzekering

 1. Ieder aangesloten lid is, door betaling van het lidgeld, verzekerd bij de verzekering die afgesloten werd door de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus). Alle informatie over de inhoud van deze verzekering is te vinden via: https://www.lommelszakenkantoor.be/nl-be/documenten/kkush-leden.

 2. Leden zijn enkel verzekerd voor de activiteiten, georganiseerd door de hondenschool, die verzekerd zijn door de KKUSH-verzekering.

 3. Hondenschool Sloeber vzw is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op de terreinen, in de lokalen of in de onmiddellijke omgeving ervan of tijdens door ons georganiseerde activiteiten buiten onze accommodatie.

 4. We raden iedere cursist aan een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ (familiale verzekering) af te sluiten die ook de schade door huisdieren dekt.

Gedragscode

 1. Roken en het gebruik van GSM zijn niet toegelaten tijdens de lessen.

 2. Elke hond die deelneemt aan de lessen moet volledig ingeënt zijn (of gelijkwaardig getiterd) voor hondenziekte, kattenziekte en kennelhoest.

 3. Zieke honden en loopse teven worden niet toegelaten in de omgeving van onze hondenschool. Loopsheid duurt (minstens) drie weken.

 4. Prikbanden, slipkettingen en andere foltertuigen zijn bij ons taboe. Mishandeling, slaan of stampen van honden heeft onmiddellijk een tijdelijke schorsing tot gevolg. Deze schorsing blijft gelden tot het bestuur het voorval heeft behandeld en een definitieve beslissing heeft genomen. Deze schorsing geldt voor alle activiteiten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en als je iemand zijn hond ziet mishandelen, dit melden op het secretariaat.

 5. De lesgever van dienst heeft op het terrein de absolute leiding. Volg altijd zijn raad en instructies op. Met eventuele geschillen kan je steeds naar de hoofdinstructeur.

 6. Klachten kunnen steeds mondeling meegedeeld worden aan de hoofdinstructeur, of per e-mail aan het secretariaat.

 7. Kom op tijd, minstens 10 min voor de les start, zodat je hond vóór de aanvang de les voldoende tijd heeft om zijn behoefte te doen. Ruim hondenpoep steeds op, ook in de ruime omgeving van onzehondenschool. Een ongelukje tijdens de les ruim je meteen op en als ‘boete’ doneer je 50 cent in onze spaarpot op de toog. Zorg er voor dat je steeds een poepzakje bij hebt.

 8. Cursisten zorgen dat ze minstens 5 minuten voor de les aanvangt zich bevinden bij het terrein waar ze les krijgen. Kom je toch te laat, gelieve dan eerst de lesgever te verwittigen en vraag of je alsnog mag meedoen.

 9. Honden zijn in de lokalen toegelaten. Zij moeten aan de leiband blijven en zo dicht mogelijk bij hun geleider zitten of liggen. Een hond die stoort, kan door een bestuurslid, een lesgever of door de mensen met toogdienst verzocht worden om het lokaal te verlaten.

 10. De honden worden steeds aan de leiband gehouden, uitgezonderd tijdens de trainingen op verzoek van de lesgever.

 11. Alle consumpties worden afgehaald aan de toog in de kantine en onmiddellijk betaald. Leeggoed wordt teruggebracht naar de toog.

 12. Zonder begeleiding mogen kinderen niet achterblijven, rondlopen of spelen in de lokalen, en op of rond onze terreinen. De ouders zien erop toe dat hun kinderen die op de parkings spelen géén schade toebrengen aan auto’s, omheiningen of toestellen. Hondenschool Sloeber vzw is niet verantwoordelijkheid voor schade, ongevallen en/of verwondingen opgelopen of veroorzaakt door deze kinderen. Deze schade wordt ook niet gedekt door de KKUSH-verzekering.

Algemeen

 1. Bij onvoorziene omstandigheden of voorvallen die niet opgenomen zijn in de statuten of in het intern reglement, is het bestuur gemachtigd maatregelen te treffen die de goede werking van de vereniging verzekeren en niet strijdig zijn met de geldende wetgeving ter zake. Indien nodig zullen deze maatregelen bij de eerstvolgende vergadering van het bestuur of de algemene vergadering worden voorgelegd ter bekrachtiging.

 2. Het bestuur kan met een gemotiveerde beslissing afwijkingen toestaan op dit Intern Reglement.

 

Structuur Hondenschool Sloeber vzw

 1. Iemand die les volgt, is een cursist.

 2. Iemand die gedurende minstens één jaar én op regelmatige basis een taak op zich neemt, wordt medewerker.

 3. Iemand die langer dan een jaar medewerker is, kan lid worden van de vzw.

 4. Enkel de leden van ‘Hondenschool Sloeber vzw’ worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering.

 5. Voor de volledige structuur van de Hondenschool Sloeber vzw verwijzen we naar de bijlage.

Dit intern reglement vervangt alle vorige reglementen met onmiddellijke ingang.

Kontich, 3 mei 2023

 

Bijlage: structuur van Hondenschool Sloeber vzw

 1. Iedereen die aansluit bij onze vereniging noemen we cursist

 2. Iemand die een taak op zich neemt (toogdienst, lesgever, enz.) wordt medewerker.

 3. Een medewerker kan lid van de vzw worden als hij/zij minstens één jaar cursist is (dus voor de tweede keer lidgeld heeft betaald voor 1 januari) en minstens gedurende één jaar op regelmatige basis (hiervoor bestaan quota) een taak heeft uitgevoerd. Hun kandidaturen moeten door twee leden worden gesteund en goedgekeurd door het bestuur.

 4. Medewerkers die gedurende een volledig jaar géén taak meer hebben uitgeoefend, krijgen van het bestuur terug het statuut van cursist. Medewerkende leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur.

 5. De vereniging mag ‘ereleden’ aanvaarden. Ereleden zijn lid van de vereniging, mogen de algemene vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht op deze vergadering. Om als erelid in aanmerking te komen moet men ten minste 15 jaar onafgebroken lid zijn geweest van het bestuur. Een erelid moet worden voorgedragen door ten minste 2 leden van het bestuur en door dit bestuur met 2/3 meerderheid worden aanvaard.

 6. De vereniging kan ook ‘leden van verdienste’ aanvaarden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een medewerker ten minste 15 jaar onafgebroken medewerker zijn geweest. Een lid van verdienste moet worden voorgedragen door ten minste 2 leden van het bestuur en door dit bestuur met 2/3 meerderheid worden aanvaard.

 7. Om als ‘erevoorzitter’ in aanmerking te komen, moet men ten minste 15 jaar onafgebroken voorzitter zijn geweest van de vereniging. Een erevoorzitter moet worden voorgedragen door ten minste 2 leden van het bestuur en door dit bestuur met 2/3 meerderheid worden aanvaard.

 8. De titel van erelid, lid van verdienste en erevoorzitter vervallen na het verlaten van de vereniging en/of het staken van de lidgelden.

bottom of page