top of page

Huishoudelijk reglement

 1. Ieder cursist dient in het bezit te zijn van een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” (familiale verzekering) die ook schade door huisdieren dekt. 

 2. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich zouden voordoen op de terreinen of in de lokalen, in de onmiddellijke omgeving ervan of tijdens door ons georganiseerde wandelingen of andere activiteiten buiten onze eigen accommodatie. 

 3. Voor je naar de trainingen van de hondenschool komt, laat je je hond zijn behoeften doen. Indien dit echter per ongeluk toch gebeurt in de nabijheid van de hondenschool, ruim dit dan even op. Als dit gebeurt op de terreinen betaal je een boete van € 0,50 aan de lesgever van dienst en ruim je het ongelukje ook op.De parkings, de betonstroken voor en achter het lokaal, de voortuin en de brievenbus zijn géén hondentoiletten. Zorg ervoor dat je steeds een plastieken zakje bij de hand hebt om ongelukjes op te ruimen. Dit is ook verplicht als je waar dan ook met de hond gaat wandelen. Als je hond ergens een stoep of voetpad bevuilt, ruim dit dan op zodat je overal welkom blijft met je hond. 

 4. Cursisten moeten minstens 5 minuten voor de lessen aanvangen aanwezig zijn. Kom je toch eens te laat, gelieve dan eerst de lesgever te verwittigen en te vragen of je alsnog kunt meedoen. 

 5. Voor je cursist kan worden van onze vereniging moet je hond ingeënt zijn tegen honden- en kattenziekte en tegen kennelhoest. Rabiës (hondsdolheid) is verplicht als je met de hond naar de Ardennen reist en verder. 

 6. Zieke honden en loopse teven worden niet toegelaten in de omgeving van onze hondenschool. Loopsheid duurt (minstens) drie weken. 

 7. Roken en het gebruik van GSM is niet handig tijdens het oefenen en daarom niet toegelaten tijdens de les. 

 8. Prikbanden en andere foltertuigen zijn bij ons taboe. Slaan of stampen naar je eigen of andermans hond kunnen we niet toelaten. Slaan en mishandelen van honden heeft onmiddellijk een tijdelijke schorsing tot gevolg. Deze schorsing blijft gelden tot de raad van beheer het voorval heeft behandeld en een definitieve beslissing heeft genomen. Deze schorsing geldt voor alle activiteiten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en als je iemand zijn hond ziet mishandelen, dit melden op het secretariaat. 

 9. De lesgever van dienst heeft op het terrein de absolute leiding. Volg altijd zijn raad en instructies op. Met eventuele geschillen kan je steeds naar de hoofdlesgever. 

 10. Honden zijn in de lokalen toegelaten. Zij moeten echter aan de leiband blijven en zo dicht mogelijk bij hun geleider zitten of liggen. Zorg ervoor dat ze niemand hinderen in het lokaal, niet blaffen en de doorgang niet versperren voor anderen. Een hond die het te bont maakt, kan zowel door een bestuurslid als een lesgever of de mensen met toogdienst verzocht worden om het lokaal even te verlaten. Als de hond terug kalm is, is hij terug welkom. 

 11. De honden worden steeds aan de leiband gehouden, uitgezonderd tijdens de trainingen op verzoek van de lesgever. 

 12. In de cafetaria is er zelfbediening. Gelieve leeggoed terug naar de toog te brengen. De toogmedewerkers zullen je dankbaar zijn. 

 13. Bestuursleden, lesgevers en toog- en andere medewerkers worden niet bezoldigd. Zij kunnen geen enkele financiële vergoeding of vergoeding in natura eisen van de hondenschool. Iedereen werkt dus op vrijwillige basis. Wij eisen daarom van iedereen respect en begrip voor onze medewerkers. 

 14. Het is bestuursleden, lesgevers of andere medewerkers verboden geld aan te nemen van cursisten, ook niet privé. Zij mogen ook geen les geven in andere hondenscholen zonder toelating van de raad van beheer. 

 15. Zonder begeleiding mogen kinderen niet achterblijven, rondlopen of spelen in het lokaal. De ouders zien er op toe dat hun kinderen die op de parkings spelen géén schade toebrengen aan auto’s, omheiningen of toestellen. Hondenschool Sloeber vzw wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade, ongevallen en/of verwondingen opgelopen of veroorzaakt door deze kinderen. 

 16. Cursisten moeten minstens 16 jaar zijn.Op deze regel kan een uitzondering worden gemaakt tot 14 jaar. In dat geval zullen deze kinderen regelmatig geëvalueerd worden en het is mogelijk dat ze tot hun 16 moeten vervangen worden door één van de ouders, oudere broer of zus. De verantwoordelijkheid ligt bij de hoofdlesgever van de discipline in samenspraak met de raad van beheer. 

 17. Enkel de leden van “Hondenschool Sloeber vzw” worden uitgenodigd op de jaarlijkse statutaire vergadering (structuur van Hondenschool Sloeber vzw: zie achteraan). 

 18. Een ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid/cursist kan geen aanspraak maken op terugbetaling van al betaalde bijdragen. 

 19. Door de toetreding tot Hondenschool Sloeber vzw Kontich aanvaardt elke cursist, zonder enig voorbehoud of beperking, alle bepalingen van het huishoudelijk reglement, eveneens alle bepalingen vermeld in de statuten. Deze goedkeuring volgt enerzijds uit het betalen van het lidgeld en anderzijds uit het ondertekenen van het inschrijvingsformulier.Door toetreding tot de vereniging en het aanvaarden van reglement en statuten, ontzegt elk lid zich elke daad en/of nalatigheid die nadelig zou kunnen zijn voor het aanzien of de eer van hem persoonlijk, van andere leden of van de club.

 

Structuur Hondenschool Sloeber vzw

 • Iedereen die aansluit bij onze vereniging noemen we cursist

 • Iemand die een taak op zich neemt (toogdienst, lesgever, enz.) wordt medewerker.

 • Een medewerker kan lid van de vzw worden als hij/zij minstens één jaar cursist is (dus voor de tweede keer lidgeld heeft betaald voor 1 januari) en minstens gedurende één jaar op regelmatige basis (hiervoor bestaan quota) een taak heeft uitgevoerd. Hun kandidaturen moeten door twee leden worden gesteund en goedgekeurd door raad van beheer.

 • Medewerkers die gedurende een volledig jaar géén taak meer hebben uitgeoefend, krijgen van de raad van beheer terug het statuut van cursist. Medewerkende leden kunnen zich kandidaat stellen voor de raad van beheer.

 • De vereniging mag ‘ereleden’ aanvaarden. Ereleden zijn lid van de vereniging, mogen de jaarvergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht op deze jaarvergadering.Om als erelid in aanmerking te komen moet men ten minste 15 jaar onafgebroken lid zijn geweest van de raad van bestuur. Een erelid moet worden voorgedragen door ten minste 2 leden van de raad van bestuur en door deze raad van bestuur met 2/3 meerderheid worden aanvaard.

 • De vereniging kan ook ‘leden van verdienste’ aanvaarden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een medewerker ten minste 15 jaar onafgebroken medewerker zijn geweest.Een lid van verdienste moet worden voorgedragen door ten minste 2 leden van de raad van bestuur en door deze raad van bestuur met 2/3 meerderheid worden aanvaard.

 • Om als ‘erevoorzitter’ in aanmerking te komen, moet men ten minste 15 jaar onafgebroken voorzitter zijn geweest van de vereniging.Een erevoorzitter moet worden voorgedragen door ten minste 2 leden van de raad van bestuur en door deze raad van bestuur met 2/3 meerderheid worden aanvaard.

 • De titel van erelid, lid van verdienste en erevoorzitter vervallen na het verlaten van de vereniging en/of het staken van de lidgelden.

bottom of page