top of page

Statuten vzw

1. benaming, zetel, duur, doel

Art.1

De vereniging draagt de naam Hondenschool Sloeber vzw., afgekort H.S. Sloeber vzw. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Kontich, Keizershoek 284, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De zetel kan overgebracht worden naar een ander adres bij beslissing van de algemene vergadering.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar benaming vermelden met de afkorting ‘v.z.w’ en het adres van de zetel van de vereniging.

Art. 2

Het doel van de vereniging is:

het verspreiden en bevorderen van de kynologie en de hondensport

De vereniging zal alle verrichtingen kunnen ontwikkelen en handelingen doen, alleen of met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Hiervoor mag zij eveneens roerende en onroerende goederen verwerven, erover beschikken en beheren.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus (K.K.U.S.H.) onder nummer 759, waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voegen en die welke in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen. 

2. leden

Art. 3

Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens vijf bedragen.

Wanneer door ontslag, uitsluiting of overlijden van een lid het aantal leden minder dan vijf zou bedragen, moet binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van ontslag, uitsluiting of overlijden, in vervanging worden voorzien.

Art. 4

Iedereen die aansluit bij onze vereniging noemen we een cursist. Iemand die een taak op zich neemt binnen de vereniging noemen we een medewerker. Een medewerker kan lid worden van Hondenschool Sloeber vzw als hij/zij minstens één jaar cursist is en minstens gedurende één jaar op regelmatige basis een taak heeft uitgevoerd. Hun kandidaturen moeten door twee leden worden gesteund en goedgekeurd door de raad van bestuur. Bovendien moeten zij de statuten onderschrijven.

De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding als lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissing wordt genomen met twee-derde meerderheid van de aanwezige stemmen.

De raad van bestuur kan zonder verdere motivatie beslissen of een lid al dan niet wordt aanvaard.

De vereniging mag ‘ereleden ‘ aanvaarden. Dit zijn geen eigenlijke leden van de vereniging en hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

Art. 5

Het jaarlijks lidgeld bedraagt maximum tweeduizendvijfhonderd euro.

De raad van bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag.

Art. 6

Het lidmaatschap eindigt door vrijwillig ontslag, door uitsluiting of door overlijden.

Het vrijwillig ontslag wordt per brief aan de raad van bestuur ter kennis gebracht.

Het niet betalen van het jaarlijkse lidgeld wordt beschouwd als ontslagname.

De algemene vergadering kan bij twee derden meerderheid der aanwezige stemmen de uitsluiting van een lid uitspreken.

De raad van bestuur kan de uitsluiting van een erelid uitspreken.

De raad van bestuur noch de algemene vergadering mag een strafbepaling uitspreken zonder de belanghebbende aangetekend te hebben uitgenodigd om zich te verdedigen.

Elke persoon getroffen door een strafbepaling, waarvan de uitwerking zich bepaald tot de kring van de vereniging, indien hij/zij meent dat de beslissing tegen zijn persoon genomen de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad. Dit beroep is steeds ontvankelijk indien de vereniging aanvraagt om de strafmaatregel uit te breiden tot de ganse K.K.U.S.H.

De persoon getroffen door een strafbepaling wordt hiervan per aangetekend schrijven verwittigd en zal op dezelfde wijze in kennis worden gesteld van zijn recht en mogelijkheden op hoger beroep.

Art. 7

Noch het ontslagnemend, noch het uitgesloten, noch de rechthebbenden van een lid, hebben  deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin kunnen zij gedane inbreng of lidgelden terug vorderen.

Art. 8

De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9

Op de zetel van de vereniging wordt het register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.

3. bestuur

Art. 10

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar.

Het mandaat van bestuurder eindigt

- bij overlijden

- bij het verstrijken van de termijn

- bij afzetting door de algemene vergadering

- bij vrijwillig ontslag

- bij verlies van het lidmaatschap

-als de bestuurder tussen 2 opeenvolgende algemene vergaderingen niet minstens drie maal effectief aanwezig was op een vergadering van de raad van bestuur

Elke bestuurder kan ontslag nemen door het versturen van een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Het mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Bij ontslag, hetzij gedwongen, hetzij vrijwillig, of bij overlijden van een bestuurder duidt de raad van bestuur een andere bestuurder aan om diens mandaat verder te zetten tot de volgende algemene vergadering die een nieuwe bestuurder benoemt ter vervanging, en die het mandaat zal voleindigen.

Iedere deelgroep van medewerkers (gehoorzaamheid, agility, …) kiest op zijn laatste vergadering voor de algemene vergadering een verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke treedt rechtstreeks toe tot de raad van bestuur tot aan de volgende algemene vergadering.

De oorspronkelijke stichters hebben het recht lid te zijn van de raad van bestuur tot aan hun vrijwillig ontslag, het verlies van lidmaatschap of overlijden.

Art. 11

De raad van bestuur wijst onder de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan zij steeds meerdere functies aanduiden.

Art. 12

De voorzitter of twee bestuurders roepen de raad van bestuur samen zo dikwijls als zij het nodig oordelen en minstens éénmaal per trimester. De bijeenroeping van de raad van bestuur wordt verplicht wanneer één derde van de bestuurders dit vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op de plaats vermeld in de oproeping, en tenminste één week na de oproeping.

De oproeping tot de vergadering bevat de agenda.

Door de unanieme beslissing van alle bestuurders kan aan de hiervoor vermelde formaliteiten worden verzaakt.

Art. 13

De raad van bestuur kan slechts geldig stemmen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering met dezelfde dagorde belegd binnen de maand. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig ongeacht het aantal aanwezige leden.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Art. 14

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren en te besturen. Zij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle daden van beheer en van beschikking stellen, alle akten en contracten afsluiten, alle machten verlenen aan de door haar aangewezen mandatarissen, al of niet lid, en de vereniging vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder.

Zij kan adviseurs aanstellen.

Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering door de statuten of door de vzw-wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Art. 15

De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders, zowel in en buiten rechte.

Art. 16

De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat. De goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als kwijting voor de bestuurders.

Art. 17

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden genotuleerd in een register bijgehouden op de zetel van de vereniging.

 

4. algemene vergadering

Art.18

De algemene vergadering bestaat uit de leden.

Zij beschikt over de bevoegdheid om

- de statuten te wijzigen

- de leden uit te sluiten

- de bestuurders te benoemen of te ontslaan

- de rekeningen en de begrotingen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders

- de ontbinding uit te spreken en de vereffenaars te benoemen.

Bovendien kan de algemene vergadering beslissen in alle andere aangelegenheden.

Art. 19

De algemene vergadering heeft plaats tijdens het eerste semester van elk jaar.

De raad van bestuur legt dan de jaarlijkse begrotingen en rekeningen ter goedkeuring voor.

Buitengewone algemene vergaderingen zullen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur telkens deze het nuttig acht voor de belangen van de vereniging.

Tevens zal een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand wanneer minstens één vijfde der leden een met redenen omklede aanvraag schriftelijk richt aan de voorzitter of twee bestuurders.

Iedere bijeenroeping geschiedt ten minste vijftien dagen voor de vergadering bij gewone brief.

De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. Deze brief vermeldt steeds de dag, uur, plaats en de dagorde.

Art. 20

Ieder lid heeft één stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager naar zijn keuze op voorwaarde dat deze zelf lid is en drager van een geschreven volmacht. Ieder volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.

Art. 21

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 22

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de statuten of de vzw-wet het anders voorzien.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van de agenda, tenzij de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden er anders over beslist.

Art. 23

De secretaris maakt de notulen op. Zij worden door hem en de voorzitter, of door degenen die in hun plaats optreden, ondertekend.

De volmachten blijven gehecht aan de aanwezigheidslijst.

De notulen worden bewaard in een register op de maatschappelijke zetel.

Belanghebbenden kunnen dit register raadplegen op de zetel van de vereniging. Zij richten hiervoor een verzoek via een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, evenals de beslissingen en de notulen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, van de personen met een bestuursfunctie, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Zij richten hiervoor een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur.

De in rechte of anders voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Art. 24

De beslissing van de algemene vergadering betreffende de wijziging der statuten, uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt genomen in overeenstemming met de vzw-wet.

 

5. ontbinding en vereffening

Art. 25

Bij ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars en bepaalt het tijdstip waarop de ontbinding ingaat.

De algemene vergadering zal het netto-actief van de vereniging overgedragen aan een vereniging werkzaam in België met een gelijk doel of een belangloze doelstelling.

 

6. algemeen

Art. 26

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 27

Voor alles wat niet uitdrukkelijk bij de statuten wordt geregeld, is de vzw-wet van toepassing.

bottom of page